Oczy, photo by S. Kozlowski of Poland, 1959
Pin by Elene Zakareishvil